• تهران، میدان فاطمی، خیابان اول، ساختمان اول، مشاور املاک