• اصفهان شیخ صدوق شمالی ابتدای کاخ سعادت آباد شرقی جنب بانک صادرات